Czynności notarialne

Anna Kleszczewska notariusz w Zabrzu dokonuje następujących czynności:

  • Sporządza akty notarialne;
  • Sporządza akty poświadczenia dziedziczenia;
  • Sporządza poświadczenia (w tym własnoręczności podpisu i daty pewnej);
  • Doręcza oświadczenia;
  • Spisuje protokoły;
  • Sporządza protesty weksli i czeków;
  • Przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
  • Sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;
  • Sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;
  • Sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

Anna Kleszczewska jako notariusz obowiązana jest zachować w tajemnicy okoliczności sprawy, o których powzięła wiadomość ze względu na wykonywane czynności notarialne.

Sprawdź dojazd i dane kontaktowe

Kontakt

Kancelaria Notarialna Anna Kleszczewska Notariusz Zabrze

tel: 32 493 30 80
kom: 606 903 576
e-mail: kleszczewska@zabrze-notariusz.pl

gabinet