Dokumenty

 

1. Umowa zbycia nieruchomości lokalowej (sprzedaż, darowizna, zniesienie współwłasności, zamiana, dział spadku):

 • numer księgi wieczystej;
 • podstawa nabycia lokalu (umowa sprzedaży, umowa darowizny, postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, akt poświadczenia dziedziczenia itp.);
 • zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego o uregulowaniu podatku od spadków i darowizn – w przypadku nabycia lokalu w drodze dziedziczenia, zasiedzenia, w drodze umowy darowizny (zawartej po 1 stycznia 2007 roku) lub nieodpłatnego zniesienia współwłasności (jeżeli nastąpiło ono po 1 stycznia 2007 roku);

2. Umowa zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu (sprzedaż, darowizna, zniesienie współwłasności, zamiana, dział spadku):

 • zaświadczenie wydane przez Spółdzielnię Mieszkaniową, z którego wynikać będzie, że zbywca przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo będące przedmiotem umowy;
 • numer księgi wieczystej, jeżeli księga wieczysta została założona,
 • podstawa nabycia spółdzielczego własnościowego prawa (przydział lokalu, umowa sprzedaży, umowa darowizny, postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, akt poświadczenia dziedziczenia itp.);
 • zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego o uregulowaniu podatku od spadków i darowizn – w przypadku nabycia lokalu w drodze dziedziczenia, w drodze umowy darowizny (zawartej po 1 stycznia 2007 roku) lub nieodpłatnego zniesienia współwłasności (jeżeli nastąpiło ono po 1 stycznia 2007 roku).

3. Umowa zbycia nieruchomości gruntowej (sprzedaż, darowizna, zniesienie współwłasności, zamiana, dział spadku):

 • numer księgi wieczystej;
 • wypis z rejestru gruntów z klauzulą, że dokument ten jest przeznaczony do dokonywania wpisów w księdze wieczystej;
 • podstawa nabycia nieruchomości (umowa sprzedaży, umowa darowizny, postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, akt poświadczenia dziedziczenia, Akt Własności Ziemi, postanowienia sądu o stwierdzeniu zasiedzenia itp.);
 • zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego o uregulowaniu podatku od spadków i darowizn – w przypadku nabycia lokalu w drodze dziedziczenia, zasiedzenia, w drodze umowy darowizny (zawartej po 1 stycznia 2007 roku) lub nieodpłatnego zniesienia współwłasności (jeżeli nastąpiło ono po 1 stycznia 2007 roku);
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wydany przez właściwy miejscowo Urząd Gminy, ewentualnie zaświadczenie o braku takiego planu;
 • wyrys z mapy ewidencyjnej, jeżeli działka odłączana będzie do nowej księgi wieczystej;
 • mapa z projektem podziału (wraz z wykazem synchronizacyjnym oraz klauzulą, iż dokument ten przeznaczony jest do dokonywania wpisów w księdze wieczystej) i decyzja zatwierdzająca podział, jeżeli przedmiotem umowy ma być działka po przeprowadzonym geodezyjnie podziale.

4. Akt poświadczenia dziedziczenia:

 • odpis skrócony aktu zgonu;
 • zaświadczenie o przysługującym zmarłemu numerze PESEL;
 • odpisy skrócone aktów urodzenia lub aktów małżeństwa (w przypadku zamężnych kobiet) spadkobierców;
 • testament, jeżeli został sporządzony;
 • numery ksiąg wieczystych obejmujące nieruchomości wchodzące w skład masy spadkowej;
 • odpis aktu zgonu i postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia (jeżeli postępowanie w tym zakresie zostało przeprowadzone), gdy któryś ze spadkobierców nie żyje;

5. Pełnomocnictwo:

 • dane pełnomocnika;
 • dane dotyczące przedmiotu umowy, np. nieruchomości, gdy pełnomocnictwo umocowywać ma do konkretnej czynności np. sprzedaży nieruchomości.

6. Testament:

 • dane spadkobierców;
 • dane przedmiotu zapisu, jeżeli spadkodawca chce rozporządzić majątkiem spadkowym w postaci zapisu.

Aby dokonać czynności, należy ponadto dostarczyć dane osób będących stronami aktu (imiona i nazwiska, imiona rodziców, PESEL, adres zamieszkania, seria i nr dowodu osobistego lub paszportu). Jeżeli strona czynności ma być reprezentowana przez pełnomocnika, należy wcześniej poinformować o tej okoliczności oraz dostarczyć to pełnomocnictwo w oryginale.

Zapraszamy Zabrze Notariusz, ulica 3 Maja 30/2!